Dit zijn de algemene voorwaarden van de EDV & CAD Group. Vanaf april 2020.

§1 Rechtsgrond

De wettelijke basis voor alle aanbiedingen, diensten en leveringen van de edv & cad group zijn de overeenkomstige wet- en regelgeving van de Bondsrepubliek Duitsland en deze algemene voorwaarden. Overeenkomsten die afwijken van deze voorwaarden vereisen de schriftelijke bevestiging van edv & cad group.

§2 Aanbiedingen

Aanbiedingen van edv & cad group zijn vrijblijvend en niet-bindend, tenzij anders overeengekomen.
Individuele aanbiedingen zijn 20 kalenderdagen geldig, tenzij anders vermeld. Het bindende karakter van aanbiedingen vervalt ook als de prijzen van de aangeboden goederen tijdens de geldigheidsduur van het aanbod met meer dan 3% worden gewijzigd door de stroomopwaartse leverancier. Tenzij anders vermeld, zijn de prijzen exclusief de wettelijke omzetbelasting of omzetbelasting.

§3 Bestelling

Bestellingen kunnen telefonisch of schriftelijk worden geplaatst. Tenzij anders overeengekomen, worden telefonische bestellingen en bestellingen voor nieuwe klanten uitgevoerd tegen betaling onder rembours of vooruitbetaling.
Schriftelijke opdrachten en opdrachten worden op verzoek en uitsluitend met toestemming van edv & cad group tegen factuur uitgevoerd. In het geval van leveringen waarvan de waarde van de goederen meer dan 2500 EURO bedraagt, kan edv & cad group een bewijs van kredietwaardigheid of een bankgarantie vragen aan de klant. Tenzij anders overeengekomen, worden deze algemene voorwaarden van de edv & cad group geacht te zijn aanvaard bij het plaatsen van de bestelling.

§4 Totstandkoming van de overeenkomst

Een overeenkomst tussen de edv & cad groep en de klant komt tot stand met de schriftelijke orderbevestiging door de edv & cad group of de uitvoering van edv & cad group bestelling. Tenzij anders overeengekomen, vormt de schriftelijke opdrachtbevestiging van de edv & cad group de basis van het contract.

In het geval van cursussen en seminars is de schriftelijke cursusregistratie de basis van het contract.
Cursusinschrijvingen zijn bindend. Het cursusgeld dient volledig te worden betaald, zelfs in geval van niet-deelname,

tenzij een annulering ten minste 10 dagen voor aanvang van de cursus wordt doorgegeven.

De edv & cad group biedt de mogelijkheid om eventuele afwezigheden binnen de 6 maanden in te halen, op voorwaarde dat er vrije plaatsen beschikbaar zijn en de cursus niet verstoord wordt.
Er bestaat echter geen juridisch bindend recht hierop.

§5 Levertijd

Leverings- en servicetermijnen vereisen de schriftelijke bevestiging van de geldigheid van de edv & cad group.
edv & cad group group is niet aansprakelijk voor vertragingen in de levering en uitvoering als gevolg van overmacht of omstandigheden of gebeurtenissen die de edv & cad group bestelling aanzienlijk moeilijker of onmogelijk maken. In dergelijke omstandigheden behoudt de edv & cad group zich het recht voor om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te herroepen of om de leverings- en uitvoeringstermijnen met een overeenkomstige periode te verlengen.

§6 Verzending, levering

De verzending of levering van de goederen is voor rekening van de klant. Tenzij anders overeengekomen, zijn de leveringskosten van de goederen voor rekening van de klant. Het risico gaat over op de klant wanneer de goederen worden verzonden voor verzending.

§7 Betalingsvoorwaarden

Indien de levering geschiedt op factuur, dient de betaling van de factuurprijs zonder aftrek te geschieden binnen 5 kalenderdagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.

§8 Wanbetaling

De koper is in verzuim met betaling indien het gevraagde factuurbedrag niet binnen de overeengekomen betalingstermijn vanaf factuurdatum aan edv & cad group is voldaan. Het in gebreke blijven van betaling wordt ook zonder aanmaning van kracht. In geval van wanbetaling is de koper aan edv & cad group het factuurbedrag, de vertragingsrente, de administratiekosten en de kosten gemaakt naar aanleiding van de gerechtelijke gelding van de vorderingen van edv & cad group verschuldigd.edv & cad group Dit omvat alle honoraria van advocaten en gerechtskosten en onkosten. Voor elke aanmaning zijn administratiekosten verschuldigd. De edv & cad group behoudt zich het recht voor om verdere kosten te claimen als gevolg van de schade veroorzaakt door de vertraging.
Bij termijnbetalingen is de koper in verzuim bij het in gebreke blijven van een termijn. In dit geval is edv & cad group gerechtigd om het gehele factuurbedrag, inclusief bijkomende kosten (zie hierboven), in rekening te brengen.

§9 Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen en licentie blijven eigendom van de edv & cad group tot volledige betaling van het factuurbedrag alsook de kosten van de achterstallige betalingen, bestaande uit eventueel verschuldigde aanmaningskosten, vertragingsinteresten en andere gevorderde kosten.
In het geval van software ontvangt de koper de gebruiksrechten voor de software pas tegen betaling van het factuurbedrag en, indien van toepassing, de standaardkosten. Over het algemeen blijven het eigendom en het auteursrecht op de software bij de fabrikant, tenzij anders bepaald in de licentievoorwaarden.
De koper dient de edv & cad group onmiddellijk op de hoogte te brengen van elke toegang van derden tot de goederen waarop het eigendomsvoorbehoud betrekking heeft.
In geval van doorverkoop van goederen en licenties geleverd door de edv & cad groep aan derden (= kopers), dient de koper op de hoogte te worden gesteld van het eigendomsvoorbehoud van edv & cad group.edv & cad group
De edv & cad group behoudt zich het recht voor om goederen en licenties terug te vorderen van de koper als de betalingsvorderingen op basis van hun levering niet worden vereffend.

§10 Licentievoorwaarden (licentievoorwaarden)

De erkenning door de koper van de gebruiksrechten en licentievoorwaarden van de softwarefabrikant maakt deel uit van de bestelling. De koper vrijwaart de edv & cad group van de softwarefabrikant voor schade die ontstaat als gevolg van het onrechtmatig gebruik van de software of wordt gevorderd door de softwarefabrikant.

§11 Klachten, Garantie

Software kan niet worden geretourneerd.
Als een retourzending toch wordt geaccepteerd, zal de edv & cad group administratiekosten in rekening brengen van 10% van de waarde van de goederen, maar minimaal EURO 20 plus wettelijke btw. BTW.
Productiegerelateerde materiële schade (bijv. defecte of defecte media), die door de koper binnen 30 dagen na levering aan de verkoper wordt gemeld, wordt gratis hersteld tegen verzending van het beschadigde product, voor zover de fabrikant aansprakelijk is voor de schade/gebreken waarover wordt geklaagd. Voor sommige producten kan een kortere kennisgevingstermijn gelden.
De edv & cad group is alleen aansprakelijk voor fouten, functionele defecten en storingen van softwareproducten die binnen de wettelijke garantie vallen. De edv & cad group aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgschade of financiële verliezen die voortvloeien uit het gebruik van de software.
In het geval van in eigen beheer vervaardigde producten moet de rechtmatige gebruiker de edv & cad group schriftelijk op de hoogte stellen van fouten, functionele defecten en storingen. De edv & cad group streeft ernaar om fouten en defecten zo snel mogelijk te herstellen. Dit gebeurt kosteloos.
Voor gemelde fouten, functionele gebreken en storingen die een misrekening of fout van de gebruiker blijken te zijn, behoudt edv & cad group zich het recht voor om de gebruiker te factureren voor de hoeveelheid werk die is veroorzaakt als gevolg van de melding.

§12 Gebruikersondersteuning

Elke legitieme gebruiker van producten die bij edv & cad group zijn gekocht en volledig zijn betaald, heeft recht op assistentie in het kader van het edv & cad group support contract.edv & cad group
Gebruikers zonder supportcontract hebben geen recht op gratis support.

§13 Plaats van uitvoering, bevoegde rechtbank

De plaats van uitvoering en jurisdictie is de statutaire zetel van de edv & cad group.

§14 Doeltreffendheid

In het geval dat sommige van de bovenstaande voorwaarden rechtsgeldig zijn, blijft de geldigheid van de andere voorwaarden onaangetast.

§15 Definitie van website en webpagina

In het volgende verwijst website naar de inhoud van een HTML-bestand (eindigend op .htm of .html).
Dit omvat niet alleen de tekst die door internetbrowsers wordt weergegeven, maar ook alle andere inhoud van het bestand, met name opmaakfuncties, verwijzingen naar stylesheets (bestanden eindigen op .css) en scripts (bestanden eindigen op .js).
Website verwijst naar het geheel van alle webpagina’s en hun structuur.

§16 Aansprakelijkheid voor informatie die door edv & cad group gepubliceerd

Informatie over producten en diensten is naar beste weten en overtuiging samengesteld. Ze zijn gebaseerd op gegevens die door fabrikanten zijn verstrekt of uit de productdocumentatie zijn gehaald. Er kan geen garantie worden gegeven voor de juistheid en actualiteit van deze informatie. Het maximale bedrag van de aansprakelijkheid van de edv & cad group is beperkt tot de waarde van het product of de dienst die voor de betreffende bestelling is betaald. Elke verdere aansprakelijkheid is uitgesloten.

§17 Erkenning van rechten van andere vennootschappen

De rechten van bedrijven op de merken en handelsmerken die door de edv & cad group worden gebruikt of waarnaar wordt verwezen als edv & cad group worden erkend.edv & cad group

§18 Auteursrecht

De websites van edv & cad group zijn auteursrechtelijk beschermd. Publicaties, zelfs uittreksels, zijn alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van edv & cad group .