Są to ogólne warunki handlowe Grupy EDV & CAD. Stan na kwiecień 2020 r.

§1 Podstawa prawna

Podstawą prawną wszystkich ofert, usług i dostaw edv & cad group są odpowiednie ustawy i rozporządzenia Republiki Federalnej Niemiec oraz niniejsze Ogólne Warunki Handlowe. Umowy odbiegające od niniejszych warunków wymagają pisemnego potwierdzenia edv & cad group.

§2 Oferty

Oferty edv & cad group mogą ulec zmianie i nie są wiążące, chyba że uzgodniono inaczej.
Oferty indywidualne są ważne przez 20 dni kalendarzowych, chyba że określono inaczej. Wiążący charakter ofert traci również w przypadku, gdy ceny oferowanych towarów zostaną zmienione o więcej niż 3% przez dostawcę wyższego szczebla w okresie obowiązywania oferty. O ile nie zaznaczono inaczej, ceny są podawane bez ustawowego podatku od sprzedaży lub podatku od wartości dodanej.

§3 Zamówienie

Zamówienia można składać telefonicznie lub pisemnie. O ile nie uzgodniono inaczej, zamówienia telefoniczne i zamówienia dla nowych klientów będą realizowane za opłatą za pobraniem lub przedpłatą.
Zamówienia pisemne i zamówienia będą realizowane na życzenie i tylko za zgodą edv & cad group na podstawie faktury. W przypadku dostaw, których wartość towaru przekracza 2500 EURO, edv & cad group może zażądać od klienta dowodu zdolności kredytowej lub gwarancji bankowej. O ile nie uzgodniono inaczej, niniejsze Ogólne Warunki edv & cad group uważa się za zaakceptowane w momencie złożenia zamówienia.

§4 Zawarcie umowy

Umowa pomiędzy edv & cad group a klientem wchodzi w życie wraz z pisemnym potwierdzeniem zamówienia przez edv & cad group lub realizacją edv & cad group O ile nie uzgodniono inaczej, podstawą umowy jest pisemne potwierdzenie zamówienia od edv & cad group .

W przypadku kursów i seminariów podstawą umowy jest pisemna rejestracja na kurs.
Zapisy na kursy są wiążące. Opłatę za kurs należy uiścić w całości, nawet w przypadku nieuczestniczenia w kursie,

chyba, że rezygnacja zostanie dokonana co najmniej 10 dni przed rozpoczęciem kursu.

edv & cad group oferuje możliwość nadrobienia ewentualnych nieobecności w ciągu 6 miesięcy, pod warunkiem, że są wolne miejsca i kurs nie zostanie zakłócony.
Nie ma jednak prawnie wiążącego prawa do tego.

§5 Czas dostawy

Terminy dostaw i usług wymagają pisemnego potwierdzenia edv & cad group ich ważności.
edv & cad group nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie i realizacji wynikające z działania siły wyższej lub okoliczności lub zdarzeń, które znacznie utrudniają lub uniemożliwiają realizację zamówienia przez edv & cad group. W takich okolicznościach edv & cad group zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w całości lub w części lub do przedłużenia terminów dostaw i realizacji o odpowiedni okres.

§6 Wysyłka, dostawa

Wysyłka lub dostawa towaru odbywa się na koszt klienta. O ile nie uzgodniono inaczej, klient ponosi koszty dostawy towaru. Ryzyko przechodzi na klienta w momencie nadania towaru do wysyłki.

§7 Warunki płatności

Jeśli dostawa jest realizowana na podstawie faktury, zapłata ceny na fakturze musi zostać dokonana bez potrąceń w ciągu 5 dni kalendarzowych od daty wystawienia faktury, chyba że uzgodniono inaczej.

§8 Zwłoka w płatności

Nabywca zalega z płatnością, jeśli żądana kwota faktury nie została edv & cad group w uzgodnionym terminie płatności od daty wystawienia faktury. Zwłoka w płatności staje się skuteczna nawet bez upomnienia. W przypadku zwłoki w płatności, nabywca jest winien grupie edv & cad kwotę faktury, odsetki za zwłokę, opłaty administracyjne i koszty poniesione w wyniku sądowego dochodzenia roszczeń edv & cad group.edv & cad group Obejmuje to wszystkie honoraria adwokackie i opłaty sądowe, a także wydatki. Za każde upomnienie należy uiścić opłaty administracyjne. edv & cad group zastrzega sobie prawo do dochodzenia dalszych kosztów w związku ze szkodami spowodowanymi opóźnieniem.
W przypadku płatności ratalnych nabywca zalega z płatnością raty w przypadku zwłoki w spłacie raty. W takim przypadku edv & cad group do obciążenia całej kwoty faktury, w tym kosztów dodatkowych (patrz wyżej).

§9 Zastrzeżenie własności

Dostarczony towar i licencja pozostają własnością edv & cad group do momentu całkowitej zapłaty kwoty faktury, jak również kosztów zaległości, na które składają się wszelkie należne opłaty za upomnienie, odsetki za zwłokę i inne żądane koszty.
W przypadku oprogramowania nabywca otrzymuje prawa do korzystania z oprogramowania dopiero po zapłaceniu kwoty faktury oraz, w stosownych przypadkach, kosztów niewykonania zobowiązania. Ogólnie rzecz biorąc, własność i prawa autorskie do oprogramowania pozostają własnością producenta, chyba że postanowienia licencyjne stanowią inaczej.
Kupujący jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia edv & cad group o każdym dostępie osób trzecich do towarów, których dotyczy zastrzeżenie własności.
W przypadku odsprzedaży towarów i licencji dostarczonych przez grupę edv & cad osobom trzecim (= nabywcom), nabywca musi zostać powiadomiony o zastrzeżeniu własności edv & cad group.edv & cad group
edv & cad group zastrzega sobie prawo do żądania od kupującego towarów i licencji, jeśli roszczenia płatnicze z tytułu ich dostawy nie zostaną zaspokojone.

§10 Warunki licencjonowania (Warunki licencji)

Przyjęcie przez kupującego do wiadomości praw do użytkowania i warunków licencji producenta oprogramowania jest nieodłączną częścią zamówienia. Nabywca zwalnia edv & cad group z odpowiedzialności producenta oprogramowania za szkody, które powstają w wyniku niezgodnego z prawem użytkowania oprogramowania lub są dochodzone przez producenta oprogramowania.

§11 Reklamacje, rękojmia

Oprogramowanie nie podlega zwrotowi.
Jeśli mimo to zwrot zostanie przyjęty, edv & cad group pobierze opłatę administracyjną w wysokości 10% wartości towaru, ale nie mniej niż 20 EURO plus ustawowy podatek VAT. VAT.
Szkody materialne związane z produkcją (np. wadliwe lub wadliwe nośniki), które kupujący zgłosi sprzedającemu w ciągu 30 dni od daty dostawy, zostaną naprawione bezpłatnie przed wysłaniem uszkodzonego produktu, o ile producent ponosi odpowiedzialność za reklamowane uszkodzenia/wady. W przypadku niektórych produktów okres powiadomienia może być krótszy.
edv & cad group ponosi odpowiedzialność wyłącznie za błędy, wady funkcjonalne i awarie oprogramowania w zakresie rękojmi. edv & cad group nie ponosi odpowiedzialności za szkody następcze lub straty finansowe poniesione w wyniku korzystania z oprogramowania.
W przypadku produktów wytwarzanych we własnym zakresie, legalny użytkownik musi powiadomić edv & cad group na piśmie o błędach, wadach funkcjonalnych i awariach. edv & cad group dąży do jak najszybszego usuwania błędów i usterek. Odbywa się to bezpłatnie.
Za zgłoszone błędy, wady funkcjonalne i awarie, które okażą się błędem w obliczeniach lub błędem po stronie użytkownika, edv & cad group zastrzega sobie prawo do wystawienia użytkownikowi faktury za ilość pracy spowodowanej w wyniku zgłoszenia.

§12 Wsparcie użytkownika

Każdy legalny użytkownik produktów zakupionych od edv & cad group i opłaconych w całości ma prawo do pomocy w ramach umowy serwisowej edv & cad group.edv & cad group
Użytkownicy, którzy nie mają abonamentu na wsparcie techniczne, nie są uprawnieni do bezpłatnego wsparcia.

§13 Miejsce wykonania zobowiązania, właściwość miejscowa sądu

Miejscem wykonania i jurysdykcji jest siedziba edv & cad group.

§14 Skuteczność

W przypadku, gdy niektóre z powyższych warunków są prawnie nieważne, ważność pozostałych warunków pozostaje nienaruszona.

§15 Definicja serwisu i strony internetowej

W dalszej części strona internetowa odnosi się do zawartości pliku HTML (kończącego się na .htm lub .html).
Obejmuje to nie tylko tekst wyświetlany przez przeglądarki internetowe, ale także wszelką inną zawartość pliku, w szczególności funkcje formatowania, odwołania do arkuszy stylów (pliki kończą się na .css) i skrypty (pliki kończą się na .js).
Witryna internetowa odnosi się do całości wszystkich stron internetowych i ich struktury.

§16 Odpowiedzialność za informacje publikowane przez edv & cad group

Informacje o produktach i usługach zostały opracowane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem. Opierają się one na danych dostarczonych przez producentów lub zaczerpniętych z dokumentacji produktu. Nie można zagwarantować poprawności i aktualności tych informacji. Maksymalna kwota odpowiedzialności ze strony edv & cad group jest ograniczona do wartości produktu lub usługi opłaconej za dane zamówienie. Wszelka dalsza odpowiedzialność jest wykluczona.

§17 Uznanie praw innych spółek

Uznaje się prawa firm do marek i znaków towarowych używanych przez edv & cad group grupę edv & cad lub określanych jako edv & cad group.

§18 Informacja o prawach autorskich

Strony internetowe edv & cad group podlegają prawu autorskiemu. Publikacje, nawet fragmenty, są dozwolone tylko za pisemną zgodą edv & cad group .